Archives d’Auteur

Mutikeys

An elf living on a wrong planet...

Amarira atembera mu nda

Burya koko « agahinda k’inkoko kamenywa n’inkike yatoyemo », ubona umunyarwanda agenda, ukagirango arakomeye. Washishoza ugasanga yaribuze kandi yaranihebye. Amateka yacu, asigaye azwi ku isi yose, abanyapolitiki bayandika kandi bayahindura uko bashaste. Umugambi wabo […]

Agahinda k’umubyeyi

Mwana wanjye kuki unteye agahinda ? Narakwibaruste ndakurera, nishimye, Kuva wavuka umunezero wawe niwo ngamije. Iyo ubabaye nanjye ndababara, nakureze bya gipfura. Ntacyo ntakoze ngirango wishime, naho niruste ngushakiriza icyakubaka, icyaguha ubwenge. […]